ಡಣಾಯಕನ ಕೆರೆ ಮಾಗಾಣಿಗೆ ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ : ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾಗಾಣಿಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕರು ಚಿಂತಿಸುವಂತಾಗಿದೆ . ಹೌದು ಪಟ್ಟಣದ ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ರೈತರು ತಮ್ಮ…

Copyright © 2019 Belagayithu | All Rights Reserved.